Chūjí Dì Yī kè: Duìhuà

Nĭ Hăo ma?

Duǎn wén  | Cí huìYǔ fǎYǔ xíng


Jiă: Nĭ hăo!
Yĭ : Nĭ hăo!
Jiă: Nĭ máng ma?
Yĭ : Wŏ bù máng, nĭ ne?
Jiă: Wŏ yĕ bù máng. Nĭ gēge máng ma?
Yĭ : Tā hĕn máng. Wŏ dì di yĕ hĕn máng. 
   Wŏ gēge, wŏ dì di dōu hĕn máng.
Jiă: Tā men dōu máng. Tā men hăo ma?
Yĭ : Tā men dōu hăo. Nĭ gēge yĕ hăo ma?
Jiă: Tā hĕn hăo. Xiè xie.

Top Contents