Chūjí Dì Sì Kè: Duìhuà

Zhè Shì Wŏ Péngyou

Duǎn wén | Cí huìYǔ fǎYǔ xíng


  Jiă: Nĭ hăo!
  Yĭ: Nĭ hăo!
  Jiă: Zhè shì wŏ bàba. Zhè shì wŏ māma. Bàba, māma, tā shì wŏ péngyou.
  Yĭ: Nĭmen hăo.
  Bàba,māma: Nĭ hăo.
  Jiă: Bàba, māma, wŏ péngyou de māma shì dàifu.
  Māma: O, nĭ māma shì dàifu, nĭ bàba ne?
  Yĭ: Tā yĕ shì dàifu.
  Bàba: Dàifu hĕn máng. Nĭ bàba, māma yĕ hĕn máng ma? 
  Yĭ: Máng.
  Māma: Tāmen hăo ma?
  Yĭ: Tāmen hĕn hăo. Xièxie.

Top Contents