Chūjí Dì Liù Kè: Duìhuà

Nĭ Shì Nă/Něi Guó Rén?

Duǎn wén | Cí huìYǔ fǎYǔ xíng

 
  Jiă: Nĭ hăo!
  Yĭ: Nĭ hăo!
  Jiă: Zhè shì wŏ de péngyou.
  Yĭ: Nĭ hăo.
  Péngyou: Nĭ hăo! Nĭ yĕ shì Zhōngguó rén ba?
  Jiă: Wŏ bàba shì Zhōngguó rén, wŏ māma shì Mĕiguó rén, wŏ shì Mĕiguó 
  huárén. Nĭ shì nă/něi guó rén?
  Péngyou: Wŏ shì Zhōngguó rén.
  Jiă: Tā shì wŏ de Hànyŭ lăoshī.
  Yĭ: Wŏ bàba yĕ shì Hànyŭ lăoshī.
  Péngyou: Nĭ bàba hăo ma?
  Yĭ: Tā hĕn hăo. Xièxie!

 Top Contents