Chūjí Dì Qī Kè: Duìhuà

Zhè Shì Shénme?

Duǎn wén | Cí huìYǔ fǎYǔ xíng

  Jiă: Zhè shì shénme?
  Yĭ: Zhè shì wŏ bàba de dìtú.
  Jiă: Zhè shì shénme dìtú?
  Yĭ: Zhè shì shìjiè dìtú.
  Jiă: Nà shì nă guó dìtú?
  Yĭ: Nà shì Zhōngguó dìtú. Nĭ kàn, zhè shì Bĕijiīng. Nà shì Shànghăi.
  Jiă: Zhè shì Chángchéng ba?
  Yĭ: Duì le.
  Jiă: Chángchéng zhēn cháng. Nà shì shénme?
  Yĭ: Nà shì Huánghé.
  Jiă: Zhè shì shénme hé ne?
  Yĭ: Zhè shì Chángjiāng.


 Top Contents