Chūjí Dì Shí Kè: Duìhuà

Tā Zài Wàiyŭ Xuéyuàn

Duǎn wén | Cí huìYǔ fǎYǔ xíng

  
  Jiă: Qĭng wèn, zhè shì wàiyŭ xuéyuàn xuéshēng sùshè ma?
  Yĭ: Shì.
  Jiă: Xuéshēng sùshe sì sān wŭ hào zài năr?	
  Yĭ: Zài nàr. Nĭ zhăo shuí?
  Jiă: Wŏ zhăo Dàwèi. Tā shuō tā zhù sì sān wŭ hào.
  Yĭ: Dàwèi...nĭshì...
  Jiă: Wŏ shì Dàwèi de péngyou. Wŏ jiào Shìhăi. Dàwèi zài ma?
  Yĭ: Tā bú zài. Tā zài Wàiyŭ xuéyuàn.
  Jiă: Xièxiè. Wŏ qù nàr zhăo tā. Zàijiàn. 
 Top Contents