高级第二课

词 汇

Chinese Words  Pinyin  Part of Speech	Engl. Trans.	Examples
-------------------------------------------------------------------------------
宗教		zōngjiào	n.		religion	
玲		lìng		n.		women's name
粗浅 		cūqiăn		adj.		shallow, superficial
智识		zhìshì		n.		intellect
无神论		wúshénlùn	n.		atheism		
佛教		fójiào		n.		Buddhism
痕迹		hénj		n.		trait
怀疑		huáiy		v.		to suspect
弥漫		mìmàn		v.		to spread everywhere
悲哀		bēi'āi		adj.		grieved, sorrowful
细节		xìji		n.		detail
欢悦		huānyu		adj.		happy	
畅快		chàngkuài	adj.		carefree	
引人入胜	yĭnrén-rùshèng  set phrase	fascinating, absorbing	
主题		zhŭt		n.		topic, subject
悲观		bēigu+n		adj.		pessimistic	
笼统		lŏngtŏng	adj.		general	
虚无		xūw		adj.		vain
阶段		jiēduàn		n.		stage, phase
落		lu		v.		to fall
洒		s		v.		to spray, to spill
吁		y		v.		to sigh
灭亡		mièwáng		v.		to be destroyed, to die out	
避免		bìmiăn		v.		to avoid
灰心		huīxīn		v.		to be discouraged
绝望		juéwàng		v.o.		despair	
放浪		fànglàng	adj.		unrestrained, dissolute
贪婪		tānlán		adj.		greedy
荒淫		huāngyìn	adj.		dissolute, licentious	
文艺复兴	Wényì fùxīng	n.		Renaissance		
作恶		zuò è		v.o.		to do something bad
天翻地覆	tiānfān-dìf	set phrase	earth-shaking		
处置		chŭzhì		v.		to deal with, to manage
享受		xiăngshòu	v.		to enjoy	
规矩		guīj		n.		rule, regulation
空白		kòngbái		adj.		empty, blank	
难得		nánd		adv.		seldom, rarely
歇手		xiēshŏu		v.		stop doing something	
约束		yuēsh		n.		constraint
地狱		dìy		n.		Hell
道教		dàojiào		n.		Taoism
死		s		v.		to die
审判		shĕnpàn		n.		trial	
基督教		jīdūjiào	n.		Christianity		
底		d		n.		bottom
火山		huŏshān		n.		volcano	
恶人		è rén		n.		bad guy
罪		zuè		n.		sin, crime
地府		dìfŭ		n.		Hell
流通		luìtōng		v.		to circulate
阴间		yīnjiān		n.		Hell
黄昏		huánghūn	n.		dusk	
都市		dūsh		n.		metropolis
游客		yóuk		n.		tourist
集中点		jìzhōngdiăn	n.		central point		
地窖		dìjiào		n.		cellar
监牢		jiānláo		n.		jail
窍		qiào		n.		aperture
过世		guòsh		v.		to pass away
现形		xiànxìng	v.		to appear	
警察		jĭngch		n.		police
拘捕		jūb		v.		to arrest
亡人		wángrén		n.		dead person	
法庭		fătìng		n.		court
冥王		mìngwáng	n.		king of the Hell	
官僚		guánliáo	n.		bureaucrats	
干练		gànliàn		adj.		capable and experienced
善行		shànxìng	n.		good deeds	
囚犯		qiúfàn		n.		prisoner
释放		shìfàng		v.		to release
踏		t		v.		to step on
扶梯		fút		n.		staircase with banister
滞留		zhìli		v.		to be detained
依照		yīzhào		v.		to follow
一连串		yìliánchuàn	set phrase	a series of		
无穷无尽	wúqióng-wújìn	set phrase	limitless		
世俗		shìs?		adj.		mundane
情理		qìngl		n.		reason, common sense
铸		zh		v.		to cast
超生		chāoshēng	v.		to be reborn	
孤独		gūd		adj.		lonely
隔绝		géju		v.		to be isolated
让步		ràngb		v.		to yield
杀生		shāshēng	n.		killing	
罪过		zuìgu		n.		sin
专门		zhuānmén	adj.		special	
吃素		chīs		v.o.		to abstain from meat
持斋 		chìzhāi		v.o.		to be vegetarian
留恋		liúliàn		v.		to be reluctant to leave
火 腿		huŏtu		n.		ham
无辜		wúg		adj.		innocent
抚恤		fŭx		v.		to comfort the bereaved
胃口		wèikŏu		n.		appetite
外教		wàijiào		n.		foreign religions
信徒		xìnt		n.		believer
向来		xiànglái	adv.		as always	
公事公办 	gōngsh?gōngbàn	set phrase	not let personal 
						considerations interfere with 
						one's execution of public duty
前生		qiánshēng	n.		previous life		
茫然		mángrán		adj.		lost, confused		
慈爱		cī ài		n.		love, affection, kindness	
可望而不可及	kĕwàng ér bùkĕj	set phrase	within sight but beyond reach	
孔教		Kŏngjiào	n.		Confucianism		
治安		zhì ān		n.		public security	
发挥		fáhu		v.		to develop, to bring into play	
悟		w		v.		to be enlightened	
封建		féngjiàn	n.		feudalism		
余		y		adj.		surplus, remainder	
孽		ni		n.		evil, sin	
专制		zhuēnzh		n.		autocracy		
魔王		mówáng		n.		king of evil		
时髦		shìmáo		adj.		fashionable	
玩物		wánw		n.		plaything	
局促		júc		adj.		feeling ill	
多疑		duōy		adj.		suspicious	
格外		géwài		adv.		extremely, especially 	
信仰		xìnyăng		n.		belief		
宇宙		yŭzhòu		n.		cosmos	
盘古		Pán'g		n.		a legendary figure who 
						created cosmos
辟		p		v.		to open, to establish	
宗谱		zōngp		n.		genealogy 	
泉源		quányuán	n.		origin		
达尔文		Dá ĕrw'én	n.		Darwin		
证实		zhèngsh		n.		to verify		
祖宗		zŭzōng		n.		ancestor 	
黎明		lìmìng		n.		dawn	
臆想		yìxiăng		n.		illusion	
退化		tuìhu		v.		to degenerate	
进化		jìnhu		v.		to evolve	
赏		shăng		v.		to reward	
额		ĕr		n.		amount	
设法		shèf		v.o.		to try, to think up a method	
推卸		tuīxi		v.		to shirk (responsibility)
赎		sh		v.		to redeem	
羔羊		gāoyáng		n.		lamb		
代价		dàiji		n.		cost	
来生		láishēng	n.		next life		
渺茫		miăománg	adj.		distant and indistinct, uncertain		
身手		shēnshŏu	n.		ability, skills		
保守		băoshŏu		adj.		conservative 		
泡沫		pàom		n.		foam	
耶教		Yējiào		n.		Christianity	
传教		chuánjiào	v.o.		to do missionary work		
资本		zībĕn		n.		capital	
宣传		xuānchuán	n.		propaganda		
布景		bùjĭng		n.		setting	
经		jīng		n.		scripture, canon, classics


   

 

短文  |  词汇  |  句型  | 

Aisa Languages
Rutgers NB